UnternehmenProdukteTechnologieQualität
 
 
Anschaffungbedingungen
Standort
Kontakt
O piškotkih

© Tehnopond d.o.o.
izdelava Madison systems
Splošni prodajni pogoji
Anschaffungbedingungen

OBSEG
Vse dobave, storitve in ponudbe dobaviteljev  se izvajajo izključno na podlagi teh Splošnih nabavnih pogojev, ki so sestavni del vseh pogodb, ki jih podjetje TehnoPOND (naročnik) s svojimi dobavitelji sklene za dobave ali storitve.
Splošni pogoji poslovanja izvajalcev ali tretjih oseb niso veljavni, tudi če podjetje TehnoPOND v posameznih primerih njihovi uporabi ne nasprotuje. Sklicevanje na dopis izvajalca, ki vsebuje izvajalčeve splošne pogoje poslovanja, ne pomeni soglasja s temi pogoji poslovanja. Prevzem ali plačilo blaga nikakor ne pomeni izjave o soglasju z dobaviteljevimi splošnimi pogoji poslovanja.

NAROČILA
Ponudbe in predračune prejme naročnik brezplačno. Naročnika zavezujejo samo pisna naročila razen v primeru, da ni drugače dogovorjeno. Izvajalec mora naročilo pisno potrditi v roku 7 dni po prejemu naročila.

CENE IN PLAČILNI POGOJI
V naročilu določena cena je zavezujoča. Ta cena vključuje brezplačno dostavo do sedeža  in embalažo. Plačilo se izvede v plačilnem roku 30 dni neto. V primeru prezgodnjih dobav se zapadlost ravna po dogovorjenem roku za dobavo.
Blago se dobavi v za izdelek primerni embalaži, ob tem pa se upoštevajo zadevne določbe o varovanju okolja. Podjetju  TehnoPOND v zakonsko dovoljenem obsegu pripadajo pravice do poračuna in pridržne
pravice.

ROK DOBAVE; PREKORAČITEV ROKA DOBAVE; PENALI
V naročilu določen čas dobave je zavezujoč!
Če pri dobavi pride do zamude, je naročnik neomejeno upravičen do odškodninskih zahtevkov. Ti vključuje pravico do odstopa in do povračila škode zaradi neizvedbe. Podjetje TehnoPOND ima pravico, da zahteva odškodnino oziroma odstopi od naročila, če preteče razumen dodaten rok. Pri tem skupini TehnoPOND zlasti pripada nadomestilo za dodatne stroške, ki bi nastali zaradi nakupa blaga drugje, na primer za ekspresne zračne dobave itd.

Naročnik je poleg tega upravičen, da v primeru zamude dobave po predhodnem pisnem opozorilu za vsak začeti teden zamude izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % oz. največ 5 % vrednosti zadevnega naročila. Pogodbena kazen se prišteje k škodi zaradi zamude, ki jo mora plačati izvajalec.

Dostavo je treba opraviti na delovni dan izključno med 07.00 in 15.00 uro. Izvajalec je dolžen skleniti zavarovanje za škodo pri transportu. Če je to potrebno, mora izvajalec naročniku odstopiti svoje zahtevke iz naslova zavarovanja transporta.

GARANCIJA
Izvajalec naročniku jamči, da imajo naročeno blago ali storitve lastnosti, ki jih je naročnik v svojem naročilu opredelil kot osnovo za izdajo naročila. Izvajalec zagotavlja, da pri proizvodnji izvaja potrebne vmesne in končne preglede ter da pri delih, ki jih dobi od svojih dobaviteljev, poskrbi za obsežno vhodno kontrolo. Izvajalec naročniku jamči, da bo upošteval pravice tretjih oseb, še zlasti lastninske pravice.

LASTNINSKI PRIDRŽKI
Lastninski pridržki izvajalca so veljavni le, če se nanašajo na plačilne obveznosti naročnika za tiste izdelke, za katere si izvajalec pridržuje lastnino. Še posebej so nedopustni razširjeni ali podaljšani lastninski pridržki.

GARANCIJSKI ZAHTEVKI
V primeru pomanjkljivosti na blagu je naročnik neomejeno upravičen do odškodnine. Zastaralni rok za stvarne napake pri nabavnih pogodbah znaša 24 mesecev.
Naročnikov ugovor glede pomanjkljivosti se šteje kot pravočasen, če pomanjkljivosti izvajalcu sporoči v roku 14 delovnih dni po prejetju blaga. Naročnikov ugovor glede skritih pomanjkljivosti se šteje kot pravočasen, če izvajalca obvesti nemudoma po odkritju pomanjkljivosti.

Pri obsežnih dobavah šteje kot zadosten in ustrezen pregled s strani naročnika pregled naključnih vzorcev. Če se pri preverjanju takšnih vzorcev izkaže, da je dobava pomanjkljiva, - sme naročnik po svoji izbiri preveriti celotno dobavo na stroške izvajalca ali - sme naročnik uveljaviti garancijske zahtevke za celotno dobavo (nadomestna dobava, dodelava, znižanje cene, odstop od pogodbe, odškodnina zaradi neizpolnjevanja itd.).
Nadaljnji garancijski in odškodninski zahtevki podjetja TehnoPOND – tudi za posledično škodo – ostanejo nespremenjeno v veljavi. Plačilo blaga ne pomeni potrditve, da je blago skladno s pogodbo in brez napak.

VARSTVO LASTNINE 
Naročnik obdrži lastništvo in lastninske pravice nad izvajalcu izdanimi naročili in načrti, risbami, izračuni, opisi ter drugimi dokumenti, ki jih je naročnik dal na voljo izvajalcu. Izvajalec tretjim osebam ne sme odobriti dostopa do njih, jih razkriti, uporabljati samostojno ali preko tretjih oseb ali jih razmnoževati. Izjema je razmnoževanje, ki je nujno za izvedbo naročila.
Na zahtevo podjetaj TehnoPOND je treba vse dokumente nemudoma vrniti.

ODGOVORNOST ZA IZDELKE
Če mora naročnik zaradi napake na izdelku, ki ga je dobavil izvajalec, izvesti poziv za vračilo izdelkov, krije izvajalec vse s tem povezane stroške.

VAROVANJE TAJNOSTI
Izvajalec je v odnosu do tretjih oseb zavezan k varovanju zaupnosti glede zadev družbe, ki jih izve med izvajanjem naročila in ki so nastale z izvedbo naročila, kar velja v najširšem smislu, še posebej pa za podatke, predpise, vzorce, načrte in zasnove. Obveznost varovanja zaupnosti velja tudi po poteku pogodbe in preneha šele, ko postane proizvodno znanje, ki je vsebovano v predanih risbah, načrtih, izračunih in drugih dokumentih, splošno znano.

Uporaba naročil podjetja TehnoPOND za namene oglaševanja ni dovoljena razen v primeru drugačnega dogovora!

KRAJ IZPOLNITVE; SODNA PRISTOJNOST; VELJAVNO PRAVO
Kraj izpolnitve za vse pogodbe je podjetje TehnoPOND ki je izdalo naročilo za izvajalca, ali sprejemno mesto, ki je navedeno v naročilu. Izključno mesto sodne pristojnosti za obe pogodbeni stranki je  sedež podjetja TehnoPOND. Vse med naročnikom in izvajalcem sklenjene pogodbe so podvržene izključno pravu Republike Slovenije.

Opozorilo

Z obiskom spletne strani se strinjate z uporabo "piškotkov", ki so nujni za uporabo osnovnih storitev spletne strani.
Kaj so piškotki in katere uporabljamo preberite tukaj.
Ali dovolite shranjevanje piškotkov, ki niso nujno potrebni za delovanje spletne strani, na vaš računalnik?

Vaša izbira se bo shranila na vaš računalnik.